Under kategorin Incidenter finns statistik kopplad till rapportering och hantering av tillbud och olyckor. 

Statistiken presenteras i fyra block, där de översta tre blocken delas in i olika mätetal: 

 1. Avslutade / Rapporterade - antal hanterade och rapporterade tillbud och olyckor totalt och fördelat per typ av incident. Ett hanterat fall innebär att man har agerat på den tillbuds- eller olycksrapport som inkommit, dvs. skapat åtgärder och utrett händelsen. 

 2. Vanligaste kategori - visar vilket riskområde som med flest rapporterade incidentrapporter, totalt samt per typ av incident. 

 3. Genomsnittlig svarstid - visar hur snabbt man i genomsnitt agerar och skapar åtgärd efter att en incident har rapporterats, dvs. tiden från det att någon gjort en incidentrapport till att någon läser och agerar. Här visas även hur många av incidenterna som har hanterats med åtgärd.  

 4. Fördelning av incidenter efter datataggar - översikt för hanteringen av tillbud och olyckor per fas i uppföljningen.
  Rapporterad - incidentrapport har kommit in, inget agerande har skett.
  Under hantering - incidentrapport är under åtgärdande.
  Avslutet - incidentrapport har hanterats och ärendet är avslutat. 

 5. Topp 10 vanligaste kategorierna - de 10 mest förekommande kategorierna för incidenter. 

 6. Rapporterade incidenter senaste 5 veckor - datumöversikt för när tillbud och olyckor har inträffat.  

 7. Incidenter rapporterade per kategori - tidslinje över mest inrapporterade kategorier.

 8. Genomsnittlig svarstid - en tidslinje över hur lång tid det tar att skapa en åtgärd kopplad till en incident.

Genom statistiken har ni hela tiden tillgång till uppdaterad data från projekten som kan användas för att skapa säkrare och effektivare projekt. Filtrera data på projekt och över olika tidsperioder för att identifiera positiva och negativa trender - fånga upp områden för förbättring och sätt in åtgärder för att förebygga. 

Som hjälp för att driva på och förbättra ert arbetsmiljö- och säkerhetsarbete har vi sammanställt olika frågor som är bra att arbeta med: 

 • Inom vilka riskområden rapporteras flest tillbud och olyckor? Vilka åtgärder kan göras för att förebygga dessa risker? 

 • Hur lång tid tar det i genomsnitt att agera på det som rapporteras (Genomsnittlig svarstid)? Vad är en godkänd tid för att agera på incidenter som rapporteras? Hur kan man arbeta för att agera snabbare (ex. se över fördelning av ansvar i projekt, tydliggöra rutiner)? 

 • Hur ser hanteringen av incidenterna ut? Driver man på i projekten och ser till att hantera och agera på det som rapporteras eller är många rapporter kvar i steget Rapporterad

 • Hur skiljer sig hanteringen av tillbud och olyckor åt? Är det något visst steg i hanteringen som tar lång tid (håll muspekaren över staplarna för Genomsnittlig svarstid)? 

 • När inträffar tillbud och olyckor - är det några specifika dagar som är mer olycksdrabbade än andra? Finns det något samband mellan antalet tillbud och olyckor?


TIPS! För samtliga grafer och trendlinjer kan du hålla muspekaren över bilden för att se mer detaljerad statistik.