Detta är en mall för fuktronder som tagits fram av FuktCentrum vid Lunds Tekniska Högskola. Mallen ingår i branschstandarden ByggaF. 

OBS! Ta alltid hjälp av en fuktsakkunnig i projektering och fortsatt under produktionen för att säkerställa fuktsäkerheten under hela byggprocessen. 

Kursiverad text i mallen nedan kan läggas i beskrivningsfältet för varje punkt vid skapande av mall i Infobric Field. 

Mall: Fuktrond

Skydd av material och konstruktion

 1. Utförs mottagningskontroll för material och produkter enligt plan?

 2. Finns möjlighet till torr förvaring av material och produkter?

 3. Lagras material och produkter skyddade från fukt, nedsmutsning och åverkan?

 4. Loggas klimat inne på byggarbetsplats? RF (%), temp (°C), ånghalt g/m³

 5. Loggas klimat ute? Ånghalt g/m³

Läckage, nederbörd

 1. Har det förekommit vattenläckage eller stora mängder nederbörd? Ange var och i vilken omfattning. Markeras på planritning

 2. Har vatten använts vid håltagning eller bruksblandning? Ange var och i vilken omfattning

 3. Finns och fungerar beredskap för att hantera ett läckage?

 4. Finns anordning för avledning av nederbörd från tak eller andra horisontella ytor?

Fukt i material

 1. Finns det trä eller träbaserade material (monterat eller inte monterat) som har fuktats upp? Ange var och i vilken omfattning. Anges på ritning

 2. Har mätning av fukttillstånd i trä eller träbaserade material utförts? Ange resultat, mätmetod samt vem som utfört mätningen

 3. Har gips fuktats upp? Ange var och i vilken omfattning

 4. Lägsta uppmätta yttemperaturen på träbaserade material i °C. Klimat RF% och temp °C ute och inne

 5. Har andra fuktkänsliga material (t ex mineralull, , andra skivor etc.) fuktats upp? Ange vilka material, var och i vilken omfattning

Uttorkning av betong

 1. Finns det stående vatten på bjälklag? Ange omfattning och varaktighet samt markeras på A3-ritning

 2. Har tidplanen för gjutning, uttorkningsklimatet eller typ av betongkvalitet eller ytskikt ändrats utifrån de ursprungliga förutsättningarna? Ange hur detta påverkar uttorkningstiden

 3. Påskyndas uttorkningen? Ange metod och varaktighet

 4. Utförs mätning av RF i betong enligt plan? Ange metod, vem som utför mätningen och omfattning

 5. Finns det mätresultat? Ange avvikande mätresultat, orsak, åtgärd

Tekniska system

 1. Är öppna kanaler och don skyddstäckta?

 2. Har trycksatta ledningar provtryckts innan de byggts in?

 3. Har det förekommit läckage från tekniska system? Ange typ av system och omfattning på läckaget

Renhet på ytor

 1. Finns smuts eller skräp på ytor?

 2. Har betongytor rengjorts innan de belagts med plastfolie, luftspaltbildande matta eller annat ytskikt? Ange metod och omfattning

Kontroll av utförandet vid fuktkritiska konstruktioner enligt fuktplan och fuktsäkerhetsprojekteringen

 1. Har fuktkritisk konstruktion kontrollerats vid det aktuella fuktrondstillfället?

 2. Har fuktkritisk konstruktion dokumenterats?

Lufttäthet

 1. Har lufttäthetsåtgärder t ex överlapp, klämning vid skarvning plastfolie, tätning vid genomföringar, typ av plastfolie kontrollerats? 

Övrigt

 1. Övrigt