Detta är en anpassad mall (checklista) för BREEAM baserad på Checklista A1 för BREEAM-certifiering

Punkterna i mallen är kopplade till områden som löpande behöver kontrolleras och dokumenteras för att kunna uppnå BREEAM-certifiering. Det går att lägga in punkterna i den vanliga arbetsmiljö/miljöinspektionen eller att skapa en egen inspektion med mallen. 

Det viktiga är att löpande dokumentera och tydligt kunna visa underlag. Tänk på att alltid dokumentera med bild och kommentar för att ha rätt bevis. 

OBS! Att enbart använda denna mall gör inte att projektet per automatik blir BREEAM-certifierat, utan konsultera och ta alltid hjälp av expert för att säkerställa certifieringen. 

Mall: BREEAM

Säker och tillräcklig tillgänglighet och framkomlighet

 1. In- och utfarter är rena och fria från skräp

 2. In- och utfarter är tydligt markerade för besökare och förare av transportfordon - varningsskyltar syns tydligt

 3. Funktionshindrade kan ta sig in till platskontoret 

 4. Skylt utanför ingången till byggarbetsplatsen informerar om faror på arbetsplatsen

 5. Skylt utanför byggarbetsplatsen visar entré till platskontoret

 6. Viktiga skyltar inne på byggarbetsplatsen finns på andra språk

 7. Belysning nattetid utanför byggarbetsplatsen är tillfredsställande

 8. Intakt och upplyst (nattetid) avspärrning runt byggarbetsplatsen

 9. Byggnadsställningars nät sitter på plats och är i gott skick

 10. Vägskyltar/vägnamn kan ses eller ersättningsskyltar är tydligt uppsatta 

God granne

 1. Fotgängare har en säker väg förbi och runt om byggarbetsplatsen 

 2. Varningsskyltar för fotgängare finns 

 3. Byggarbetsplatsen och dess omgivningar är rena

 4. Belysning på och runt byggarbetsplatsen är avskärmad

Miljömedvetenhet

 1. Utrustning för att hantera bränsle- och oljespill finns att tillgå 

 2. Material och utrustning är prydligt staplat, täckt och skyddas mot väder och fukt

 3. Dagvatten/länsvatten renas i reningsanläggning innan det släpps vidare

Säker och hänsynsfull arbetsmiljö

 1. Privata/visuellt störande områden avskärmas - faciliteter, WC, avskild rökruta, matsal, kontor

 2. RWC finns för funktionshindrade

 3. Omklädningsrum och dusch för damer

 4. Skåp och torkmöjligheter

 5. Ren personlig skyddsutrustning finns att tillgå för besökare

 6. Första hjälpen-utrustning finns att tillgå - vilka som är utbildade i första hjälpen finns anslaget

 7. Nödutgångar är väl uppmärkta

 8. Rökruta