Detta är en anpassad mall (checklista) för LEED, där punkterna i mallen är kopplade till områden som löpande behöver kontrolleras och dokumenteras för att kunna uppnå LEED-certifiering. 

Det går att lägga in punkterna i den vanliga arbetsmiljöinspektionen eller att skapa en egen inspektion med nedanstående mall - det viktiga är att löpande dokumentera och tydligt kunna visa underlag. 

Tänk på att alltid dokumentera med bild och kommentar för att ha rätt bevis. 

OBS! Att enbart använda denna mall gör inte att projektet per automatik blir LEED-certifierat, utan konsultera och ta alltid hjälp av expert för att säkerställa certifieringen. 

Mall: LEED

Förebyggande av damm, buller och rök

 1. Ventilationsdon, kanaler och öppningar etc. är tätade under byggtiden

 2. Lokaler städas innan installation av ventilationsaggregat för kanaler. Ventilationskanaler etc. rengörs innan igångsättning

 3. Rökning sker endast på anvisad plats utomhus

 4. Schakt är tätade, dörrar och fönster ska hållas stängda så mycket som möjligt. Speciellt färdigställda ytor skärmas av och dörrar stängs och förseglas med plast och tejp om nödvändigt

Material, kemikalier och brandfarliga vätskor

 1. Stickprov på material och produkter att de är föreskrivna och godkända 

 2. Material som förvaras på arbetsplatsen skyddas mot väder och fukt

Utsläpp

 1. Vid användning av färger, lim, tätningsmedel, golvbeläggning etc. med risk för emissioner ventileras luften genom öppna fönster eller tillfälliga fläktar

 2. Skydd av dagvattensystem (ex. täckning av brunnar)

 3. Slamavskiljare för borr- och cementvatten kopplad till avlopp. Större mängder cementvatten får inte släppas till avlopp

 4. Spillberedskap finns tillgängligt där det behövs (inte endast i fordon)

 5. Eventuella tankplatser är korrekt utformade (tankar invallade etc.)

Fordon, maskiner & buller

 1. Saneringsutrustning finns i fordon och i anslutning till arbetsmaskiner

Fukt

 1. Fuktkänsligt material förvaras torrt inomhus

Avfall & städning

 1. Sortering av avfall

 2. Allmän ordning och städning

 3. Containrar etc. bör hållas förslutna när det finns risk för frigörande av lukt och damm

 4. In- och utfarter är rena och fria från skräp