Detta är en mall för brandronder som innehåller punkter för att kontrollera risker under byggskedet, brandskydd och utrymning. 

OBS! Ta alltid hjälp av en sakkunnig inom brand i startskedet av projektet för att säkerställa att ni arbetar på rätt sätt med brandrisker. 

Mall: Brandskyddsrond

APD-plan

 1. APD-plan brand för brandskydd är utförd och aktuell

 2. APD-plan har tydligt markerade utrymningsvägar och brandskyddsutrustning

Ordning & reda 

 1. Byggarbetsplats städad och ej belamrad av skräp

 2. Skyddsavstånd mellan byggnader och containrar bibehålls

 3. Dörrar till byggarbetsplatsen stängda och staket intakt

 4. Rökning sker på avsedd plats

Avfallshantering 

 1. Mängden avfall inom byggarbetsplatsen begränsas för minimering av brand i avfall 

 2. Ev. mellanlagring av avfall utanför byggnad skyddas mot brandrisker 

Brännbart byggnadsmaterial

 1. Brännbart material, emballage och dyl transporteras ut från byggnaden vid arbetsdagens slut. Förvaras på avsedd plats.

 2. Trä hålls buntat och förvaras ej luftigt för att minska antändningsrisk

 3. Täckt cellplast med brandduk förvaras så långt bort från byggnader som möjligt

 4. Exponerad cellplast övertäckt 

 5. Heta arbeten utförs inom säkerhetsavstånd (min 20 m) vid arbete med cellplast. Om närmare än 20 m täcks cellplast med brandfilt

Brandfarlig vara

 1. Brandfarlig vara placerad på avsedd plats (kontrollera mot APD-plan brand)

 2. Riskeliminering för självantändliga varor/vätskor/linolja m.m.

 3. Hantering och förvaring av tillståndspliktiga mängder brandfarlig vara/gas. Kontrollera mot liggare

Heta arbeten

 1. Rutiner för tillståndsgivning av Heta arbeten finns 

 2. Tillstånd rätt utfärdade och aktuella

 3. Brandskyddsutrustning finns och brandvakt på plats (när krävs)

 4. Arbete utförs i enlighet med Svenska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler

 5. Egenkontroll av gas- och svetsutrustning enligt rutin (brandskyddspärm)

Avskiljning

 1. Brandcellgränser upprätthålls

 2. Osprinklat arbetsområde avskiljs enligt El 60

 3. Elledningar kontrollerade innan och efter arbetsdagens slut 

Larm- och utrymningskontroller

 1. Funktionskontroll av brandlarm och utrymningssignal

 2. Funktionskontroll av nödbelysning

 3. Funktionskontroll av brandgasventilation

 4. Manuella larmknappar är hela och fungerar 

Släckutrustning 

 1. Släckutrustning finns inom 25 m - tydligt uppmärkta och trycksatta

 2. Släckutrustning ej blockerade 

 3. Brandposter ej blockerade

 4. Stigarledningar ej blockerade

Utrymning

 1. Tillgång till två av varandra oberoende utrymningsvägar finns utmärkta inom 45 m

 2. Trapphus brandtekniskt avskilda och fungerar som utrymning

 3. Dörrar för utrymning är lätt öppningsbara

 4. Utrymningsdörrar är ej blockerade (inomhus & utanför) eller uppställda

 5. Räddningsvägar och angreppsvägar är ej blockerade

 6. Vägledande markeringar syns och fungerar (gäller även bodar)

 7. Utrymningsplan är uppdaterad och stämmer